Wie denkt dat God uit Nederland verdwijnt heeft het mis. De traditionele kerken hebben het wel zwaar. Ze lopen leeg en kerkgebouwen krijgen een andere bestemming. Dat is het dominante beeld. In een geseculariseerde omgeving wordt God echter ook weer ter sprake gebracht. Door mensen die geen 'last' hebben van institutionele kerkelijke verwikkelingen. Uit de gelovige tradities van het christendom kunnen verhalen worden aangereikt die maatschappelijke ontwikkelingen relativeren, en misschien zelfs bijsturen. Daarmee zou vanuit die traditie een belangrijk bijdrage worden geleverd aan het welzijn van onze samenleving. 

God valt niet samen met kerken. Hij is verhuisd en mensen gaan opnieuw op zoek naar het adres waar ze Hem kunnen vinden. Wat betekent dit nu voor kerkelijke organisaties zoals parochies en protestantse gemeenten? In de kern is de vraag hoe zij de aansluiting met de wereld om hen heen vinden en zich (weer) maatschappelijk relevant kunnen maken. Niet omdat hun voortbestaan in het geding is, maar omdat ze ervan overtuigd zijn dat ze een boodschap aan de wereld hebben. Een boodschap van geloof, hoop en liefde, die mensen kan verbinden. Andere dingen doen en dingen anders doen, is de boodschap. Tegen de stroom in en dat vergt vooral geloof.

Vrijdag 19 januari 2018, 19:00 uur

Inleider: Mr. Petra Stassen


De theologie van het lichaam

In een heel aantal catecheses heeft de heilige paus Johannes Paulus II gesproken over liefde, de relatie tussen man en vrouw en de bedoeling van God met het gezin. Deze catecheses hebben de naam “Theologie van het lichaam” gekregen en zijn inmiddels over heel de wereld een grote bron van studie en verdieping. Johannes Paulus II wordt geprezen om zijn diepe antropologische inzichten in deze catecheses, waarin hij de menselijke ervaringen uit het huwelijk in verbinding brengt met het geloof in God. Zo wordt duidelijk hoe het gewone leven van mensen beantwoordt aan Gods roeping en bedoelingen. Overigens wordt juist dit aspect ook vaak door paus Franciscus benadrukt.

Wat houdt deze “Theologie van het lichaam” eigenlijk in? Wat betekent het voor ons eigen leven en hoe kunnen ook wij verdieping van ons geloof vinden vanuit onze menselijke ervaringen? Op deze vragen zal worden ingegaan en zo wordt duidelijk hoe de inzichten van Johannes Paulus II ook voor de mensen van vandaag nog steeds van grote waarde zijn.

Vrijdag 23 februari 2018, 19:00 uur

Inleider: Dr. Lambert Hendriks


Sekten

Sinds de jaren 1960-1970 zijn er grote verschuivingen in het religieuze landschap te zien. Veel mensen gaan zich loskoppelen van de christelijke leer en de kerken en zoeken hun ´geluk´ bij alternatieve bewegingen of stromingen. De moderne innerlijke ´leegte´ is zeker een reden voor het opkomen van zulke groeperingen of sekten. Maar wie zijn de leden of aanhangers ervan? Wat steken hun leden op als zij deze leringen volgen of bepaalde spirituele technieken beoefenen? En wanneer mag je een groepering een sekte noemen? 

De meeste bewegingen starten met een min of meer charismatische stichter (zelden: stichteres) en bouwen dan een groep van leerlingen en aanhangers op die de leer en de technieken van de ´goeroe´ volgen. De rol van de goeroe is misschien het meest opvallende kenmerk van een sekte. Maar wanneer is iemand een goeroe? Heilige mensen kunnen best goeroe´s zijn, maar zijn alle goeroe´s heiligen? In de tegenwoordige tijd lijkt het eerder dat zij vooral goede zakenmensen zijn, want zij of hun naaste volgelingen bouwen globale organisaties op, doen aan fondsenwerving, aan PR en aan klantenbinding. Ze kennen en bespelen dus de kapitalistische ´marktmechanismen´. 

Ondanks dit alles kun je in sekten veel leren - als je maar je eigen verantwoordelijkheid niet opgeeft! Maar er zijn ook mensen die hulp nodig hebben, waar komt die dan vandaan?

 

Vrijdag 6 april 2018, 19:00 uur

Inleider: Dr. Helene Etminan


Heiligdomsvaart

Op 24 mei 2018 begint voor de 55 ste keer de 'Heiligdomsvaart' in Maastricht. Dan loopt Maastricht en de verre omgeving weer uit om een week lang geloof, geschiedenis en traditie van de oudste stad van Nederland te vieren en te beleven.

In tal van activiteiten wordt aan Sint Servaas herinnerd, de eerste bisschop van Maastricht. Hoogtepunten zijn de twee grote processies. Elke editie van de Heiligdomsvaart kent een thema dat een bepaald aspect van het geloof onder de aandacht brengt en uitdraagt. Het thema van de Heiligdomsvaart 2018 is "Doe goed en zie niet om".

Deze avond van de Academie Rolduc wil zowel de geschiedenis en de aloude betekenis van de Heiligdomsvaart, als ook de actualiteit van dit morele appel belichten. Welke impulsen kan een eeuwenlange traditie van geloofsovertuiging en pelgrimsgeest aan onze moderne samenleving geven? Wat zegt het over ons mensen wanneer wij ook in een sterk geseculariseerde cultuur deze uitingen van geloof en vroomheid bewaren en bevorderen? Uitnodigend tot een eigen beleving van de Heiligdomsvaart, wil de Academie-lezing - als het ware op de 'vooravond' van dit grootse evenement - achtergronden en actualiteiten samenbrengen.

Vrijdag 11 mei 2018, 19:00 uur

Inleider:

Deken John Dautzenberg


Het niets

Een van de grote vraagstukken waarmee de mens zich van oudsher geconfronteerd weet, is het vraagstuk waarom er iets is in plaats van niets. Vanaf de eerste overwegingen in de 'primitieve' mythologieën tot aan de laatste voorstellingen van de moderne natuurkunde is er een doorlopende zoektocht waarneembaar welke als doel heeft om een definitief antwoord op deze vraag te geven. In de loop van de eeuwen hebben zowel filosofen, theologen als natuurwetenschappers zich op de oplossing van het raadsel geworpen en dit heeft geleid tot een veelheid van opvattingen die een enorme diversiteit aan verklaringsmodellen vertegenwoordigt. Sommige van deze duidingen kenden een wederzijdse ondersteunding en versterking, maar meer nog kwamen en komen er ideeën voor het voetlicht die geheel of gedeeltelijk in tegenspraak zijn met elkaar. Zo is de christelijke creatio ex nihilo-gedachte, aanvaard als dogma in de 2e helft van de 2e eeuw, niet verenigbaar met het denken van een Griekse wijsgeer als Parmenides, 6e eeuw voor Chr., terwijl een dergelijke voorstelling van zaken wel weer terugkomt, maar dan zonder goddelijk ingrijpen, in het werk van een hedendaagse natuurkundige als Lawrence Krauss, die in 2012 een boek presenteert  met de veelzeggende titel A Universe from Nothing. 

Deze lezing probeert wat orde aan te brengen in de chaos. Zij gaat na hoe de idee van het niets zich in de loop van de tijd ontwikkeld heeft binnen de aangegeven intellectuele aandachtsvelden en hoe deze steeds weer van een 'nieuwe' uitleg werd voorzien. Hierbij legt zij de nadruk op de ontwikkelingen zoals zij zich hebben voorgedaan in 2500 jaar wijsbegeerte en natuurwetenschap. Zij maakt hierbij een uitstapje naar een tweetal oosterse filosofieën, Boeddhisme en Taoïsme, waarin het niets-begrip een rol van betekenis speelt die ook enige invloed uitoefende en uitoefent op de westerse theorievorming omtrent de grote probleemstelling tegenover welke wij ons nog steeds geplaatst zien: waarom is er eerder iets is dan niets?

Vrijdag 8 juni 2018, 19:00 uur

Inleider: Drs. Hubert Timmermans FRAS