Open info-ochtend theologiestudie 22 februari a.s.

Theologie studeren in deze tijd. Dat kan als je priester wilt worden. Maar in Limburg bestaat ook een opleiding voor mensen die als pastoraal werker, geestelijk verzorger of docent catechese aan de slag willen. Dit is ook de opleiding voor mannen die permanent-diaken willen worden. Op zaterdag 22 februari is er een informatie-ochtend.

Het Theologisch Instituut Rolduc is een deeltijdopleiding. Gedurende een aantal weekenden per jaar (van vrijdagavond tot zaterdagmiddag) komen de studenten in Rolduc in Kerkrade bij elkaar voor een theologische vorming op HBO-niveau. Er bestaat ook een mogelijkheid om losse cursussen te volgen. Op het lesprogramma staan vakken als theologie, filosofie, Bijbelwetenschap, maar ook sociale leer van de kerk, ethiek, moraal, ecclesiologie, kerkgeschiedenis en meer praktijkgerichte vakken.

Wie een diploma van het Theologisch Instituut op zak heeft, kan op diverse plaatsen op de arbeidsmarkt terecht. Maar de opleiding kan ook heel geschikt zijn voor iemand die uit puur persoonlijke interesse een of meer modules wil volgen.

Het programma van die informatieochtend ziet er als volgt uit

10.00 uur: aankomst, koffie

10.30 uur: inleiding door de rector

11.30 uur: mee volgen van een college

12.20 uur: middaggebed

12.30 uur: maaltijd en afsluiting

Interesse?

Aanmelden voor de informatie-ochtend kan door contact op te nemen met rector Lambert Hendriks via 045-5466810 of stuur een e-mail naar info@remove-this.rolduc.nl


Opening studiejaar en diploma-uitreiking

Op zaterdag 25 augustus werd feestelijk het studiejaar van het Theologisch Instituut Rolduc geopend. Mgr. De Jong was hoofdcelebrant in de pontificale H. Mis, preekte en was de verdere dag de eregast. Aan het begin van de feestvoordracht door rector Hendriks, over de theologiestudie in een bisschop-loze tijd, werd het diploma uitgereikt aan mevrouw Suzan Crapels, die met vlag en wimpel haar opleiding beëindigd heeft.


Algemene informatie

Het Theologisch Instituut Rolduc is een kerkelijke onderwijsinstelling voor katholieke theologie, ontstaan uit een verbreding van de Diakenopleiding van het Bisdom Roermond, die sinds 1976 de opleiding van de kandidaten voor het permanente diaconaat verzorgt. Het TIR is opgericht door de bisschop van Roermond.

Het doel van het Theologisch Instituut Rolduc is een filosofische, theologische en pastorale opleiding te verzorgen voor hen die als permanent diaken, pastorale werk(st)er of geestelijke verzorger willen gaan werken in of vanuit de Kerk, of voor hen die in het middelbaar onderwijs het vak godsdienst/levensbeschouwing (erbij) willen doceren (indien reeds onderwijsbevoegd). Ook de eerste jaren van de priesteropleiding voor oudere kandidaten gebeurt in het TIR.

Ook staat de opleiding open voor hen die uit interesse cursussen in katholieke theologie willen volgen. Het Instituut is een zelfstandi­ge onderwijsinstelling, maar wel verbonden met het Grootseminarie Rolduc, de priesteropleiding van het bisdom Roermond. Hierdoor worden het contact en de eenheid tussen toekomstige priesters, permanente diakens, pastorale werk(st)ers, geestelijke verzorgers en godsdienstleraren bevorderd.

De te behalen diploma’s zijn kerkelijke diploma’s op het niveau van het Hoger Beroepsonderwijs.

Het bestuur berust bij de bisschop van Roermond. De staf en docenten zijn door hem aangesteld.