RSIN / KVK:

Het Grootseminarie Rolduc is een zelfstandige kerkelijke rechtspersoon, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Midden Nederland te Utrecht onder nummer 749 05 627. Aan deze inschrijving is eveneens een RSIN nummer gekoppeld: 003 113 097.

Doelstelling:

Het Grootseminarie Rolduc leidt geschikte kandidaten op:
- binnen de afdeling priesteropleiding Grootseminarie Rolduc tot gewijde ambtsdragers voor de Rooms Katholieke Kerk (transeunte diakens en priesters);
- binnen de afdeling Theologische Instituut Rolduc tot: gewijde ambtsdragers voor de Rooms Katholieke Kerk (permanente diakens), lekenambtsdragers voor de Rooms Katholieke Kerk (pastoraal werkenden en geestelijke verzorgers), docent godsdienst / levensbeschouwing (mits de kandidaat reeds onderwijsbevoegd is). 
Voor nadere informatie over deze opleidingen wordt hier verwezen naar de website van het Grootseminarie Rolduc (menukeuzes “Het Grootseminarie” en volgende), alsmede “Theologisch Instituut”, op: www.rolduc.nl
Op deze website zijn tevens de actuele studiegidsen te vinden.

Bestuur:

De bisschop van het Bisdom Roermond is op basis van het kerkelijk recht qualitate qua bestuurder van het Grootseminarie Rolduc (zowel van de priesteropleiding als van het Theologisch Instituut Rolduc). Momenteel is deze functie vacant.
 
De bisschop ontvangt voor zijn bestuursfunctie van het Grootseminarie Rolduc geen vergoeding.

Directie en personeel:

De rector van het Grootseminarie Rolduc en de (inwonende) priesterdocenten worden gehonoreerd volgens de “Honoreringsregelingen en verwante aangelegenheden in het Bisdom Roermond”. Externe docenten zijn werkzaam op declaratiebasis. Het lekenpersoneel wordt gehonoreerd conform de salarisschalen van het Bisdom Roermond. 

Financiële verantwoording:

Het Grootseminarie Rolduc is een zelfstandige, kerkrechtelijke rechtspersoon. Jaarlijks wordt van inkomsten en uitgaven en van de stand van het vermogen een jaarrekening opgemaakt. Deze jaarrekening wordt getoetst door een externe accountant (beoordelingsverklaring). De gegevens worden tevens opgenomen in de geïntegreerde jaarrekening van het Bisdom Roermond die door een externe accountant van een goedkeurende verklaring wordt voorzien.

Toelichting financiering:

Ten behoeve van de financiering van de opleiding van priesters en diakens bestaat er een zelfstandige steunstichting: de Paredis Stichting (zie: www.paredis.nl). Verder worden exploitatiebijdragen ontvangen van de Stichting Studiefonds Priesteropleiding Bisdom Roermond (SPO) ten behoeve van priesterstudenten van en voor het bisdom en van overige kerkelijke instituten (orden / congregaties) voor zover zij een student voor opleiding naar het Grootseminarie Rolduc hebben gezonden.
De kosten voor de opleiding tot laïcale ambten en functies worden afgedekt door het Bisdom Roermond.
Incidenteel ontvangt het Grootseminarie Rolduc rechtstreeks bijdragen van derden (giften, legaten, nalatenschappen).
Alle studenten betalen een eigen bijdrage voor hun opleiding.
Bestemmingsgiften worden als bate zichtbaar gemaakt in de resultatenrekening. Daarna worden zij als last besteed conform de bedoeling van de schenker.

Beleidsplan:

Hiervoor wordt verwezen naar de afzonderlijke studiegidsen op de website van het seminarie: www.rolduc.nl Mocht een daartoe bevoegde instantie van mening zijn dat bovenstaand niet of onvoldoende is voldaan aan de publicatieplicht in het kader van de ANBI-regeling, wil dan a.u.b. contact opnemen met de econoom van het seminarie (045-2117030) zodat dit hersteld kan worden.