Docent kerkgeschiedenis

Paul Hamans - Paulus Wilhelmus Franciscus Marie Hamans werd op 29 oktober 1951 te Tegelen (NL) geboren. Na zijn middelbare school begon hij zijn filosofische en theologische opleiding aan de Hogeschool voor Theologie en Pastoraat in Heerlen. Hier deed hij in 1974 het propedeutisch examen. Toen de bisschop van Roermond, mgr. dr. J. Gijsen, in 1973 een convict voor priesterstudenten oprichtte in Rolduc te Kerkrade, ging Hamans hier wonen. Toen dit convict in september 1974 tot een seminarie werd omgevormd, zette hij er zijn studies voort. 

Op 23 september 1978 ontving hij de diaken- en op 9 juni 1979 de priesterwijding. Hij werkte twee jaar te Venlo als kapelaan in de zielzorg. In 1980 zette hij aan de katholieke theologische faculteit van de universiteit van Augsburg (Duitsland) zijn studies voort. In deze tijd werkte hij tevens als kapelaan in het Beierse Walleshausen. Hij promoveerde in Augsburg op 14 maart 1985 bij professor dr. Walter Brandmüller tot doctor in de theologie met een proefschrift over de priesteropleiding van het eerste bisdom Roermond (Geschiedenis van het seminarie van het eerste bisdom Roermond (1570-1813), Brugge 1986).

Als priester van het bisdom Roermond was Hamans van 1984 tot 1990 werkzaam als studiesecretaris aan de opleiding voor permanente diakens te Rolduc in Kerkrade. Hij is vanaf 1984 tot heden aan deze opleiding tevens verbonden als docent voor kerkgeschiedenis en inleiding in het ambt en de spiritualiteit van de diaken. Vanaf 1 augustus 1995 is hij bovendien moderator van deze diakenopleiding. Hij bleef dit toen deze opleiding in 2008 werd omgevormd tot het Theologisch Instituut Rolduc.

Op 1 mei 1985 werd hij benoemd tot docent aan het Grootseminarie Rolduc, waar hij kerkgeschiedenis van de middeleeuwen, de nieuwe en nieuwste tijd en kerkgeschiedenis van de Nederlanden doceert. 

Daarnaast was hij van 1985 tot 1991 in het bisdom Roermond belast met de zorg voor roepingen tot het religieuze leven van vrouwen. 

Bij de oprichting van het Medo in 1989 werd hij benoemd tot professor in de kerkgeschiedenis. 

Deze opgaven combineerde hij in de jaren 1992 tot 1998 met het pastoorschap van de Sint-Martinusparochie te Gronsveld. Tevens was hij in deze jaren deken van het gelijknamige dekenaat.

In januari 1998 werd hij overgeplaatst. Hij werd pastoor in de beide parochies Thorn en Wessem en deken van het gecombineerde dekenaat Thorn-Heythuysen. De taken in de priester- en diakenopleiding bleven gelijk. 

In september 2004 kreeg hij de opdracht van de bisschop van Roermond als redactiesecretaris de publicatie voor te bereiden over de Nederlandse martelaren van de twintigste eeuw (Getuigen voor Christus, Den Bosch 2008) en mee te werken aan de editie van een geschiedenis van het bisdom Roermond ter gelegenheid van de vierhonderdvijftigste verjaardag van de oprichting van het bisdom Roermond (Bisdom langs de Maas. Geschiedenis van de kerk in Limburg, Haye, R. de la/Hamans, P. (eds.), Maastricht 2009). Daarnaast werd hij pastoraal-assistent in het cluster Roerkerken, tevens bleef hij in Rolduc zijn werkzaamheden voorzetten.  

In juni 2010 vond een herordening van deze benoeming plaats. Sindsdien besteedt hij 2/3 van zijn tijd aan zijn wetenschappelijk werk in het Grootseminarie Rolduc en het Theologische Instituut Rolduc en 1/3 aan het pastoraal-assistentschap in het cluster Roerkerken. 

Hij is lid van de Adviescommissie voor honorering en verwante aangelegenheden voor priesters in het bisdom Roermond, sinds 1984 tot heden. 

In 1984 werd hij geestelijk adviseur van de Stichting Boete-Bidtocht Banneux. Deze stichting organiseert jaarlijks de kerstvoettocht naar de Belgische Mariabedevaartplaats. 

Hij was voorzitter van het bestuur van de Basisschool Sint-Martinus te Gronsveld van 1992 tot 1998. 

Van 1998 tot 2002 was hij vice-voorzitter en van 2000 tot 2002 voorzitter van de Stichting Abdijkerk te Thorn. 

Van 1998 tot 2002 was hij vice-voorzitter en van 2000 tot 2002 voorzitter van de Stichting Henrie Rumen te Thorn. 

Hij was lid van de Gemeentelijke Commissie voor de bevordering van cultuur en toerisme van de gemeente Thorn (2000-2004). 

Hij was lid van de Priesterraad van het bisdom Roermond van 2006 tot 2008. 

Op 8 december 2011 werd hij "ere-kapelaan van Zijne Heiligheid de Paus”. 

Vanaf het studiejaar 2012/13 geeft hij de colleges algemene kerkgeschiedenis, Nederlandse kerkgeschiedenis en patristiek eveneens in het grootseminarie De Tiltenberg van het bisdom Haarlem-Amsterdam.


Publicaties van dr. P. Hamans