48e Dies Natalis

Het Hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van de Maagd Maria is voor ons bisdom en ons Grootseminarie een bijzondere en belangrijke dag. Op 8 december wordt er namelijk bij drie belangrijke aangelegenheden stilgestaan. Allereerst wordt uiteraard het Hoogfeest van de Onbevlekte ontvangenis van Maria gevierd. Zij is de patrones van het bisdom Roermond, als ook van het Grootseminarie Rolduc. Dat is duidelijk te zien voor iedere gast die de poorten van Rolduc binnentreedt, want de beeltenis van de Onbevlekte Maagd staat naast de poort om hen te begroeten.

Op de tweede plaats is 8 december de verjaardag van de Bisschopswijding van onze Bisschop mgr. Smeets. We zijn erg dankbaar dat we hem, ondanks zijn ziekte, nog steeds bij ons mogen hebben. 

Maar vooral viert het Grootseminarie op 8 december zijn Dies Natalis (lett. ‘Dag van geboorte’). Afgelopen 8 december was het 48 jaar geleden dat de toenmalige bisschop, mgr. Gijssen, het Grootseminarie Rolduc oprichtte. 

Dit jaar was de viering van de Dies Natalis extra feestelijk omdat deze voor het eerst sinds het uitbreken van de Corona-pandemie weer in volle glorie gevierd kon worden, dat wil zeggen dat alle tradities weer zonder restricties konden plaatshebben en dat we weer vele gasten, oud-studenten en docenten mochten verwelkomen, voor een feestelijke dag. 

In de ochtend werd de plechtige Hoogmis van de Onbevlekte Ontvangenis gevierd in de Abdijkerk. Onze hulpbisschop mgr. De Jong was de hoofdcelebrant en een zestigtal priesters van binnen en buiten ons bisdom vierden de Mis mee als concelebrant. Verder waren ook onze bisschop mgr. Smeets en onze emeritus-bisschop mgr. Wiertz aanwezig. Vader Abt Lenglet, van de abdij van Mamelis, verzorgde de homilie tijdens de mis en op de middag de ‘Sessio Solemnis’ oftwel de feestlezing. 

Na de mis was er tijd voor de gasten om met elkaar bij te praten onder het genot van een kopje koffie, waarna men zich verzamelde voor de Sessio Solemnis. Na een aantal inleidende woorden van de Rector over de stand van zaken van ons seminarie, werd mevrouw Barenbrug, de logopediste die gedurende 40 jaar de seminaristen heeft bijgestaan op het gebied van dictie en articulatie en van wie we het afgelopen studiejaar afscheid hebben genomen omdat ze met pensioen is gegaan, onderscheiden met een meer dan verdiende Pauselijke onderscheiding (‘Pro Ecclesia et Pontifice’) vanwege haar inzet voor de toekomstige clerus van ons bisdom. 

Vervolgens werd de Sessio Solemnis uitgesproken door Vader Abt Lenglet over de pastoraal in deze tijd in het licht van Christus’ pastoraal. ‘Moet pastoraal slagen?’ was de retorische vraag die de abt ons voorhield. Het bemoedigende antwoord maakte duidelijk dat ‘slagen’ niet op een menselijke manier begrepen moet worden, maar dat we Christus in alles volgen op de weg van ontlediging en kruis. Van daaruit volgt de verheerlijking.

Na deze zeer interessante en bemoedigende voordracht en een aperitief werd er smakelijk genoten van een feestelijk diner voor alle gasten, muzikaal opgeluisterd door studenten en docenten van de beide seminariegemeenschappen van ons bisdom. De dag werd feestelijk en plechtig afgesloten met het zingen van de Vespers van het hoogfeest in de Abdijkerk.

We mogen dankbaar en voldaan terugkijken op een prachtige viering van onze Dies Natalis en we bidden God dat het Grootseminarie Rolduc nog vele jaren mag groeien en bloeien op voorspraak van onze patrones, De Onbevlekte Maagd Maria.