Allerzielen

Elk jaar op 2 november gedenkt de Kerk, en zo ook het Grootseminarie Rolduc, de zielen van alle overleden gelovigen.

In de ochtend werden in de Abdijkerk de getijden voor de overleden gelovigen gebeden en een plechtige Requiemmis opgedragen voor alle overleden gelovigen, en in het bijzonder voor de overleden studenten, docenten en weldoeners van het Grootseminarie Rolduc.

In de namiddag bezocht de seminariegemeenschap het kerkhof van Rolduc. Daar vond een plechtig Allerzielenlof plaats van gebeden en gezangen, ook werd het rozenkransgebed en de litanie van de Moeder Gods gebeden, en werden alle graven gezegend en bewierookt.

Vervolgens trok de seminariegemeenschap in processie naar de Abdijkerk, waar de vespers voor alle overleden gelovigen plechtig werd gezongen.

(Tekst: MP)