Dies Natalis

Het hoogfeest van de onbevlekte maagd Maria is voor het bisdom Roermond en het seminarie een extra bijzondere dag. Zij is namelijk van beide de patroon. Het prachtige levensgrote Mariabeeld bij de poort herinnert hieraan. Ook werd kort stil gestaan bij de wijdingsdag van onze ernstig zieke emeritus-bisschop Smeets, waarvoor voortdurend wordt gebeden. 

Deze dag was de 49ste verjaardag van het seminarie: vele oud-studenten, andere priesters en vele gasten waren naar Rolduc gekomen. Er werd begonnen met een pontificale hoogmis, waarbij Mgr. Hoogmartens, de bisschop van Hasselt de hoofdcelebrant was. De hulpbisschop Mgr. De Jong, emeritus-bisschop Mgr. Wiertz en ongeveer 60 priesters van binnen en buiten ons bisdom concelebreerden.  

Na de heilige mis was er tijd om gezellig te praten met een kop koffie erbij. Vervolgens ging men naar de Megaron, voor de feestrede. Deze werd gehouden door kanunnik Tercic (ook uit het bisdom Hasselt, maar oorspronkelijk uit Eygelshoven). De 'sessio solemnis' begon met een inleiding van de rector waarin hij Mgr. Hoogmartens en kanunnik Tercic bedankte voor hun aanwezigheid en enkele belangrijke gebeurtenissen memoreerde. De voordracht van kanunnik en vicaris-generaal Tercic ging over de beleving van de liturgie na het tweede Vaticaanse concilie. Centraal stond de juiste balans vinden tussen het zich al te streng houden aan de regels en toch op een gezonde manier flexibel blijven, zodat men niet wordt "tot een prachtig gevormde monstrans, waarin het Allerheiligste ontbreekt".

Na deze mooie feestrede met interessante thema's, maar ook een gezonde hoeveelheid humor, vond het diner plaats, waar de gesprekken tussen alle gasten volop bleven doorgaan. Er was door het Abdijhotel voor een heerlijk buffet gezorgd. De Dies vond zijn einde met het zingen van de Vespers in de abdijkerk.

Wederom kijken we terug op een mooie Dies Natalis (terwijl onze gedachten alweer naar het gouden jubileum volgend jaar gaan). In dankbaarheid kunnen we God bidden, hem danken en vragen nog vele mooie en vruchtbare jaren te schenken aan het Grootseminarie Rolduc en het bisdom Roermond.

Tekst JS