Gespreksavond over het Ad Limina-bezoek

Na tweemaal uitgesteld te zijn geweest, vond voor de Nederlandse bisschoppenconferentie het ‘Ad Limina’ bezoek plaats in Rome, van 7 tot en met 13 november 2022. Vanzelfsprekend is het ook voor de priesterstudenten bijzonder interessant om een indruk te krijgen van het verloop van een dergelijke bedevaart naar Rome, die ook invloed heeft op belangrijke beleidsbeslissingen.

Op donderdagavond 1 december, kwam onze hulpbisschop, mgr. De Jong daarom naar Rolduc om daar voor de beide seminariegemeenschappen van ons bisdom een presentatie te geven over het ‘Ad Limina’ bezoek van de Nederlandse bisschoppen. De seminaristen en aanwezige priesters kregen tijdens dit bezoek een gedetailleerd overzicht van wat er allemaal is besproken en gedaan. Aan het begin van zijn voordracht gaf mgr. De Jong een overzicht van hoe de verschillende dagen dat de bisschoppen in Rome waren, ingevuld werden en met welke dicasteries er is gesproken. Daarna ging hij dieper in op de thema’s die met de dicasteries en de Heilige Vader zijn besproken en sprak hij over de conclusies die de Nederlandse bisschoppen uit deze gesprekken hebben getrokken. 

Wij kunnen als seminariegemeenschappen terugkijken op een geslaagde avond, die voor velen nieuwe inzichten heeft gegeven omtrent het werk van onze bisschoppen en de werking van de verschillende instanties van de Wereldkerk. 

We bidden God, op voorspraak van de Heilige Willibrord, de patroon van Nederland, dat Hij de Rooms Katholieke Kerk in ons land altijd zal blijven vervullen met Zijn Heilige Geest. 

Tekst: JdM