Paastriduum

De belangrijkste dagen in het Kerkelijk jaar zijn de dagen van Pasen, waarop het lijden, sterven en verrijzen van de Heer worden herdacht, het Heilig Triduum. Ook op het seminarie, waar mensen op een bijzondere wijze met God verbonden leven, zijn dit de belangrijkste en meest plechtige dagen van het jaar. Er wordt, nog meer dan anders, door de hele gemeenschap veel zorg gedragen voor een zo mooi mogelijke liturgie en een zo vruchtbaar mogelijke tijd voor innerlijke bezinning en voorbereiding op Pasen.

Het Heilig Triduum ving aan op Witte Donderdag, de dag waarop de Heer het sacrament van de Eucharistie instelde. Na een feestelijk diner, om de instelling van het priesterschap te vieren, werd in de abdijkerk plechtig de Eucharistie gevierd, waarbij ook de voeten gewassen werden van de seminaristen. Na de Eucharistie werd het Allerheiligste naar het rustaltaar in de crypte van de abdijkerk overgebracht. Gedurende de gehele nacht was er de mogelijkheid om bij de Heer te waken en te bidden. 
Goede Vrijdag werd in stilzwijgen doorgebracht in een sfeer van gebed en contemplatie. In de ochtend werden de lezingendienst en het morgengebed gezongen. In de namiddag, rond het stervensuur van de Heer, werd door de seminariegemeenschap en enkele gasten de kruisweg gebeden. 's Avonds vond de plechtige kruisvereringsliturie plaats in de abdijkerk, waarbij de Passie van de Heer in Gregoriaanse zang werd gezongen. 

Stille zaterdag was voornamelijk een dag van voorbereiding op de plechtigheden rond Pasen, zowel geestelijk als praktisch. Na de lezingendienst en het morgengebed, verzamelden de seminaristen zich in de sacristie van de abdijkerk om deze helemaal in gereedheid te brengen voor Pasen. De kerk werd grondig schoongemaakt en het koper en zilver werd gepoetst zodat het die nacht blinkend de kerk versierde. Om 21.30 uur begon de plechtige Paaswake in het Carré, de binnenplaats van Rolduc, waar het vuur werd gezegend en de paaskaars werd getekend en ontstoken, als teken van de verrezen Heer. In processie begaf de seminariegemeenschap en de andere aanwezigen zich naar de abdijkerk, waar de plechtige en uitgebreide Paaswake werd gevierd. Na de Paaswake, zo rond middernacht, kwamen alle aanwezigen samen in de recreatiezaal van het seminarie om elkaar daar, onder het genot van een stuk paasbrood en paaseieren, een zalig Pasen te wensen. 

Na een korte nacht – niet in het minst door het verzetten van de klok – werd op Paaszondag in de abdijkerk het morgengebed gebeden en de Hoogmis van Pasen gevierd, waar de in de vorige nacht ontstoken paaskaars fier brandde als teken dat de Heer waarlijk verrezen is en de dood heeft verslagen. In de middag stond er een paaslunch gereed waar smakelijk van werd genoten. Na de uitstekende lunch kon de paasvakantie voor de seminaristen beginnen, waarbij het voor de Indiase studenten die in de zomer naar huis gaan, vooral ook een tijd van stage is.

De gehele seminariegemeenschap wenst u een Zalig Pasen! Christus resurrexit, vere resurrexit, Alleluja!

Tekst: JdM