Roepingenzondag

In het evangelie van de vierde zondag van Pasen spreekt de Heer over Zichzelf als de Goede Herder. Het is op deze zondag dat de Kerk roepingenzondag viert en waarop ze bijzonder stilstaat en bidt voor roepingen tot het priesterschap, diaconaat en het religieuze leven, ook bidt de Kerk dat alle mensen Gods roepstem voor hun eigen leven mogen horen. Vanzelfsprekend is deze zondag voor een priesteropleiding van bijzonder grote betekenis.

In het weekend van roepingenzondag gaan alle seminaristen - twee aan twee - naar verschillende parochies verspreid over ons hele bisdom. Van noord tot zuid en van oost tot west werden de seminaristen ook dit roepingenweekend uitgezonden om daar getuigenis af te leggen van de manier waarop zij zelf door God geroepen zijn, om mensen op te roepen te blijven bidden voor roepingen en om de band met de verschillende pastoors en kapelaans van die parochies, die immers later hun broeders in het ambt zullen zijn, aan te halen en te versterken. 

Het roepingenweekend vond zijn conclusie  in de abdijkerk van Rolduc. Daar kwamen allen samen met onze hulpbisschop, mgr. De Jong, om de roepingenvespers plechtig te bidden. Tijdens deze plechtige vesperviering werden twee seminaristen, de uit Polen afkomstige Nikódem Baranski en de Braziliaanse Enrique Teixeira Chiabai, opgenomen onder de priesterkandidaten. Ook was er een grote groep studenten en jongeren uit Maastricht aanwezig om de vesperviering bij te wonen, nadat ze op gedurende de dag verschillende lezingen en getuigenissen van mensen die elk op een bijzondere manier geroepen zijn, hadden bijgewoond. Na de vespers was er voor alle aanwezigen een gezellig samenzijn met vlaai en broodjes in de recreatiezaal van het seminarie. 

Moge de Goede Herder velen Zijn roepstem laten ervaren en hen de moed geven Hem te volgen door te antwoorden op Zijn roepstem.

Tekst: JdM