Docent kerkgeschiedenis

Paul Hamans - Paulus Wilhelmus Franciscus Marie Hamans werd op 29 oktober 1951 te Tegelen (NL) geboren. Na zijn middelbare school begon hij zijn filosofische en theologische opleiding aan de Hogeschool voor Theologie en Pastoraat in Heerlen. Hier deed hij in 1974 het propedeutisch examen. Toen de bisschop van Roermond, mgr. dr. J. Gijsen, in 1973 een convict voor priesterstudenten oprichtte in Rolduc te Kerkrade, ging Hamans hier wonen. Toen dit convict in september 1974 tot een seminarie werd omgevormd, zette hij er zijn studies voort. 

Op 23 september 1978 ontving hij de diaken- en op 9 juni 1979 de priesterwijding. Hij werkte twee jaar te Venlo als kapelaan in de zielzorg. In 1980 zette hij aan de katholieke theologische faculteit van de universiteit van Augsburg (Duitsland) zijn studies voort. In deze tijd werkte hij tevens als kapelaan in het Beierse Walleshausen. Hij promoveerde in Augsburg op 14 maart 1985 bij professor dr. Walter Brandmüller tot doctor in de theologie met een proefschrift over de priesteropleiding van het eerste bisdom Roermond (Geschiedenis van het seminarie van het eerste bisdom Roermond (1570-1813), Brugge 1986).

Als priester van het bisdom Roermond was Hamans van 1984 tot 1990 werkzaam als studiesecretaris aan de opleiding voor permanente diakens te Rolduc in Kerkrade. Hij is vanaf 1984 tot heden aan deze opleiding tevens verbonden als docent voor kerkgeschiedenis en inleiding in het ambt en de spiritualiteit van de diaken. Vanaf 1 augustus 1995 is hij bovendien moderator van deze diakenopleiding. Hij bleef dit toen deze opleiding in 2008 werd omgevormd tot het Theologisch Instituut Rolduc.

Op 1 mei 1985 werd hij benoemd tot docent aan het Grootseminarie Rolduc, waar hij kerkgeschiedenis van de middeleeuwen, de nieuwe en nieuwste tijd en kerkgeschiedenis van de Nederlanden doceert. 

Daarnaast was hij van 1985 tot 1991 in het bisdom Roermond belast met de zorg voor roepingen tot het religieuze leven van vrouwen. 

Bij de oprichting van het Medo in 1989 werd hij benoemd tot professor in de kerkgeschiedenis. 

Deze opgaven combineerde hij in de jaren 1992 tot 1998 met het pastoorschap van de Sint-Martinusparochie te Gronsveld. Tevens was hij in deze jaren deken van het gelijknamige dekenaat.

In januari 1998 werd hij overgeplaatst. Hij werd pastoor in de beide parochies Thorn en Wessem en deken van het gecombineerde dekenaat Thorn-Heythuysen. De taken in de priester- en diakenopleiding bleven gelijk. 

In september 2004 kreeg hij de opdracht van de bisschop van Roermond als redactiesecretaris de publicatie voor te bereiden over de Nederlandse martelaren van de twintigste eeuw (Getuigen voor Christus, Den Bosch 2008) en mee te werken aan de editie van een geschiedenis van het bisdom Roermond ter gelegenheid van de vierhonderdvijftigste verjaardag van de oprichting van het bisdom Roermond (Bisdom langs de Maas. Geschiedenis van de kerk in Limburg, Haye, R. de la/Hamans, P. (eds.), Maastricht 2009). Daarnaast werd hij pastoraal-assistent in het cluster Roerkerken, tevens bleef hij in Rolduc zijn werkzaamheden voorzetten.  

In juni 2010 vond een herordening van deze benoeming plaats. Sindsdien besteedt hij 2/3 van zijn tijd aan zijn wetenschappelijk werk in het Grootseminarie Rolduc en het Theologische Instituut Rolduc en 1/3 aan het pastoraal-assistentschap in het cluster Roerkerken. 

Hij is lid van de Adviescommissie voor honorering en verwante aangelegenheden voor priesters in het bisdom Roermond, sinds 1984 tot heden. 

In 1984 werd hij geestelijk adviseur van de Stichting Boete-Bidtocht Banneux. Deze stichting organiseert jaarlijks de kerstvoettocht naar de Belgische Mariabedevaartplaats. 

Hij was voorzitter van het bestuur van de Basisschool Sint-Martinus te Gronsveld van 1992 tot 1998. 

Van 1998 tot 2002 was hij vice-voorzitter en van 2000 tot 2002 voorzitter van de Stichting Abdijkerk te Thorn. 

Van 1998 tot 2002 was hij vice-voorzitter en van 2000 tot 2002 voorzitter van de Stichting Henrie Rumen te Thorn. 

Hij was lid van de Gemeentelijke Commissie voor de bevordering van cultuur en toerisme van de gemeente Thorn (2000-2004). 

Hij was lid van de Priesterraad van het bisdom Roermond van 2006 tot 2008. 

Op 8 december 2011 werd hij "ere-kapelaan van Zijne Heiligheid de Paus”. 

Vanaf het studiejaar 2012/13 gaf hij de colleges algemene kerkgeschiedenis, Nederlandse kerkgeschiedenis en patristiek in het grootseminarie De Tiltenberg van het bisdom Haarlem-Amsterdam.


PUBLICATIES

Wij moeten worden wat wij ontvangen, in: Eucharistie en Geestelijk leven (EGL)

1(1978)11-15. 


Het doopsel. Sacrament van de wedergeboorte, in: EGL 1(1978)97-100. 


Het seminariedecreet van Trente en de doorvoering ervan in het bisdom Roermond onder bisschop Lindanus (niet uitgegeven eindscriptie grootseminarie Rolduc), Kerkrade 1978. 


Geschiedenis van het seminarie van het eerste bisdom Roermond (1570-1813), 

Brugge 1986. (dissertatie) 


Rooms-Katholieke Kerk en fascisme in Nederland, in: Communio Internationaal Katholiek Tijdschrift 13(1988)374-384. 


Die Durchführung des Seminardekrets von Trient im niederländischen Bistum Roermond, in: Ecclesia militans, Studien zur Konzilien- und Reformationsgeschichte, I-II, Festschrift für Prof. Remigius Bäumer zum 70. Geburtstag, Brandmüller, W./ Immenkötter, H./ Iserloh, E. (red.), Paderborn 1988, I, 313-365. 


Het ambt van diaken in de leer en het leven van de kerk, Brugge 1990. 


Het permanente diakonaat, een oud ambt in een nieuwe gedaante, in: Emmaüs 21(1990)233-240. 


De christelijke zondag. Vieren van de hoop die in ons leeft, in: Emmaüs 22(1991)54-62. 


De heilige eucharistie, sacrament van heiliging, eenheid en kerkvorming, in: Emmaüs 22(1991)179-187. 


Het bisdom Roermond in de loop van de geschiedenis. Overzicht voor de presentatiefolder van de bisdommen Aken, Luik en Roermond op de Katholiekentag in Karlsruhe 1993. 


Recensie: Kerk in beraad. Opstellen aangeboden aan prof. dr. J.C.P.A. van Laarhoven bij gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, Herausgegeben von Gian Ackermans, Adelbert Davids, Peter J.A. Nissen, Faculteit der Godge¬leerdheid Katholieke Universiteit Nijmegen 1991 (IBSN 90-373-0090-1) 336 S. in: Annuarium Historiae Conciliorum (AHC) 23(1993)411-412. 


Geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland. Van missionering tot herstel van de hiërarchie in 1853, Brugge 1992. 


De moed om klein te zijn, in: Katholiek Nieuwsblad (KN), november 1992. 


Savelberg, Peter Jozef, in: Marienlexikon, Bäumer, R. (uitg.), St. Ottilien 1993, V 687-688. 


Tijssen, Ludovicus, in: Marienlexikon, Bäumer, R. (uitg.), St. Ottilien 1994, VI 424. 


De heilige Bernadette Soubirous, Brugge 1994. 


Pius XII en de Jodenvervolging, in: Emmaüs 25(1994)67-80. 


Waarom zweeg Pius XII, in: KN 11(1994) nr. 47, 17 juni, 15-20. 


De catechismus van het concilie van Trente, in: De Apostel 3(1994) nr. 1, blz. 3. 


Werken aan de kerk van morgen, in: Informatiekrant Kardinaal Glempstichting juni 1994, pagina 1-3. 


Kerk en gezinsopvoeding na het concilie van Trente, in: Emmaüs 25(1994)152-160. 


Territoriale groei van het bisdom Roermond in de 19e eeuw, in: Analecta van het bisdom Roermond 75(1994)52-60. 


Opdat wij onze vrijheid waard blijven, in: KN 11(1994) nr. 59, 9 september, 16-18. 


De Nederlandse bisschoppen waarschuwden in 1934 al voor het fascisme, in: KN 12(1995) nr. 36, 9 juni, 22-23. 


Basisvormen van religieus leven in de eerste eeuwen van de kerk, in: Emmaüs 26(1995)177-189. 


Jezus van meer nabij volgen. Geschiedenis van het religieuze leven, in: De Sleutel 23(1995) nr. 1, 18-19, nr. 2, 10-11, nr. 3, 24-25, nr. 4, 26-27, nr. 5, 20-21, nr. 6, 20-21, nr. 7, 22-23, nr. 8, 23, nr. 9, 20-21, nr. 10, 20-21; nr. 11, 17, nr. 12, 22-23; nr. 13/14, 32-33; nr. 15/16, 32-33, nr. 17, 20-21; nr. 18, 20-21, nr. 19, 22-23, nr. 20, 20-21, nr. 21, 22-23, nr. 22, 20-21; nr. 23/24, 30-31. 

24(1996) nr. 1, 22-23, nr. 2, 22-23, nr. 3, 20-21, nr. 4, 26-27, nr. 5, 24-25, nr. 6, 24-25, nr. 7, 20-21, nr. 8, 20-21, nr. 9, 20-21, nr. 10, 22-23, nr. 11, 22-23, nr. 12, 22-23, nr. 13/14, 26-27, nr. 15/16, 28-29, nr. 17, 22-23, nr. 18, 22-23, nr. 19, 20-21, nr. 20, 22-23, nr. 21, 17-18, nr. 22, 20-21, nr. 23/24, 29-21. 

25(1997) nr. 1, 21, nr. 2, 25, nr. 3, 22-23, nr. 4, 22-23, nr. 5, 26-27, nr. 6, 24, nr. 7, 26-27, nr. 8, 26-27, nr. 9/10, 32-33, nr. 11/12, 29, nr. 13, 27-28, nr. 14, 24-25, nr. 15, 28-29, nr. 16, 22-23, nr. 17, 22-23, nr. 18/19, 30-31. 

Jubileumjaargang (1998) nr. 1, 24-25, nr. 2, 22-23, nr. 3, 26-27, nr. 4, 24-25, nr. 5, 26-27, nr. 6, 22-23, nr. 7, 22-23, nr. 8, 22-23, nr. 9/10, 36-37, nr. 11/12, 28-29, nr. 13, 24-25, nr. 14, 30-31, nr. 15, 24-25, nr. 16, 18-19, nr. 17, 23, nr. 18/19, 32-33. 

26(1999) nr. 1, 22, nr. 2, 22, nr. 3, 23-24, nr. 4, 22-23, nr. 5, 20-21, nr. 6, 28-29, nr. 8, 22-23, nr. 9/10, 28-29, nr. 11/12, 32-33, nr. 13, 24-25, nr. 15, 20-21, nr. 16, 28-29, nr. 17, 28-29, nr. 18, 28-29. 

27(2000) nr. 1, 30, nr. 2, 26-27, nr. 3, 28, nr. 4, 26-27, nr. 5, 26-27, nr. 6, 28, nr. 7, 22-23, nr. 8, 28-29, nr. 9/10, 28-29, nr. 11/12, 30-31, nr. 13, 24, nr. 14, 26, nr. 15, 26-27, nr. 16, 26-27, nr. 17, 20-21, nr. 18/19, 30-31.  

28(2001) nr. 1, 22-23, nr. 9/10, 35, nr. 11/12, 30-31, nr. 13, 26-27, nr. 14, 24-25, nr. 15, 22-25, nr. 16, 27, nr. 17, 23, nr. 18/19, 40. 

29(2002) nr. 1, 24, nr. 2, 22, nr. 3, 28. nr. 4, 28, nr. 6, 22, nr. 7, 21, nr. 8, 23, nr. 9/10, 28-29, nr. 11/12, 26-27, nr. 13,24-25, nr. 14,24-25, nr. 16, 24-25, nr. 17,24-25, nr. 18/19, 34-35.

30(2003) nr. 1, 26-27, nr. 2, 28-29, nr. 3, 28-29, nr. 4, 28-29, nr. 5, 32-33, nr. 6, 28-29, nr. 7, 28-29, nr. 8, 28-29, nr. 9, 28-29, nr. 10, 26-27, nr. 11, 26-27, nr. 12, 33-35. 


Het Tweede Vaticaanse Concilie. Een inspiratie Gods, in: KN 13(1995) nr. 10  vrijdag 8 december, p 14-15. 


De Katechismus moet het geloof bewaren, in: KN 13(1996) nr. 24, vrijdag 15 maart, p 14. 


Het conflict tussen mgr. Gijsen en zijn clerus. Recensie: Dr. P. van de Baar, Priester in Limburg op het breukvlak van de tijd. Dr. Frans Hennissen (1926-1984), Gulpen 1995, in: KN 13(1996) nr. 21, 23 februari 18. 


Recensie: Schaik, T. v., Aartsbisschop in oorlogstijd. Een portret van kardinaal De Jong (1885-1955), Baarn 1996, in: KN 13(1995) nr. 31 vrijdag 3 mei, p 15. 


Majoor Theo Wolfs begraven, in: De Sleutel 25(1997) nr. 4, 17. 


Bedevaarten in de kerk der eeuwen, in: Emmaüs 28(1997)139-147. 


De heilige Geest werkt in ons, Tegelen 1998.


Wie denkt wat over eucharistie en avondmaal, in: KN 16(1999) nr. 44, 9. 


Achtergronden bij het begin van het Tweede Vaticaanse Concilie, in: Emmaüs 31(2000)48-55. 


Een vakantieontdekking, in: De Sleutel 27(2000) nr. 13, 12-13. 


Martelaar voor de sacramenten van de kerk. Pastoor Otto Neururer, in: EGL 23(2000)193-202. 


Het diakenambt in de geschiedenis van de kerk: in: Communio Internationaal Katholiek Tijdschrift 26(2001)114-144. 


In dienst van de Drie-ene God, in: EGL 24(2001)115-116. 


Vorming tot zelfstandige dragers van het geloof. Priesteropleiding in Nederland tussen 1500 en 2000, in: De vorming van de priester in de loop der eeuwen. Viering van de vijfentwintigste dies natalis van het grootseminarie Rolduc, Kretzers, H. (red.), Roermond 2001, 47-142.


Persoonlijk profiel, in: TNK 6(2003)95-96. 


Wie leidt wie? Elementen van bisschoppelijke leiding in Nederland na 1960, in: Communio Internationaal Katholiek Tijdschrift 29(2004) nr. 2, 145-160. 


Getuigen van het geloof tot in de dood, in: Emmaüs 36(2005)31-40. 


Na de joden de katholieken, in: KN 22(2005) nr. 34, vrijdag 20 mei, p. 10. 


Martelaren? Daar komen roepingen van, in: KN 23(2006) nr. 20, vrijdag 17 februari, p 5, 15. 


Woorden wekken, voorbeelden trekken,

in: rkkerk.nl 4(2006)160, Pastoor Johannes  IJsbrands Galama. 

in: rkkerk.nl 4(2006)248, Broeder Johannes Schellekens M.S.C. 

in: rkkerk.nl 4(2006)336, Mw. Elvira Sanders-Platz. 

in: rkkerk.nl 4(2006)415, Pastoor-deken Jules van Oppen. 

in: rkkerk.nl 4(2006)503, Pater Berardus Baars C.ss.R. 

in: rkkerk.nl 4(2006)567, Sophie van Berckel. 

in: rkkerk.nl 4(2006)631, Zuster Theresia Brandts. 

in: rkkerk.nl 4(2006)695, Mgr. Ferdinand Hamer C.I.C.M. 


Was Van Berckel een martelaar? in: KN 23(2006)39, vrijdag 30 juni, 14. 


Bloedgetuigen van de twintigste eeuw zijn onze oudere broers en zussen, in: rkkkerk.nl 5(2007)17-21.


Wie God niet volgt, verspeelt rechten, in: Dagblad de Limburger 28-03-07. 


Getuigen voor Christus. Rooms-katholieke bloedgetuigen uit Nederland in de twintigste eeuw, P. Hamans (redactiesecretaris), 's-Hertogenbosch 2008. 


Het rozenkransgebed, Sint-Odiliënberg 2008. 


Interview in: De Sleutel 35(2008) nr. 3, 20-21. 


Geschiedenis van het bisdom Roermond I, in: De Sleutel 35(2008), nr. 4, 26-27.

Geschiedenis van het bisdom Roermond II, in: De Sleutel 35(2008), nr. 5, 22-23. 

Geschiedenis van het bisdom Roermond III, in: De Sleutel 35(2008), nr. 6, 24-25.

Geschiedenis van het bisdom Roermond IV, in: De Sleutel 35(2008), nr. 7/8, 18-19.

Geschiedenis van het bisdom Roermond V, in: De Sleutel 35(2008), nr. 9, 18-19.

Geschiedenis van het bisdom Roermond VI, in: De Sleutel 35(2008), nr. 10, 22-23.

Geschiedenis van het bisdom Roermond VII, in: De Sleutel 35(2008), nr. 11, 26-27.

Geschiedenis van het bisdom Roermond VIII, in: De Sleutel 35(2008), nr. 12, 24-24.

Geschiedenis van het bisdom Roermond IX, in: De Sleutel 36(2009), nr. 1, 24-25. 

Geschiedenis van het bisdom Roermond X, in: De Sleutel 36(2009), nr. 2, 24-25.

Geschiedenis van het bisdom Roermond XI, in: De Sleutel 36(2009), nr. 3, 24-25. 

Geschiedenis van het bisdom Roermond XII, in: De Sleutel 36(2009), nr. 4, 24-25. 

Geschiedenis van het bisdom Roermond XIII, in: De Sleutel 36(2009), nr. 5, 24-25.

Geschiedenis van het bisdom Roermond XIV, in: De Sleutel 36(2009), nr. 6, 26-27.

Geschiedenis van het bisdom Roermond XV, in: De Sleutel 36(2009), nr. 7/8, 24-25. 

Geschiedenis van het bisdom Roermond XVI, in: De Sleutel 36(2009), nr. 9, 22-23.

Geschiedenis van het bisdom Roermond XVII, in: De Sleutel 36(2009), nr. 10, 22-23.

Geschiedenis van het bisdom Roermond XVIII, in: De Sleutel 36(2009), nr. 11, 24-25. 

Geschiedenis van het bisdom Roermond XIX, in: De Sleutel 36(2009), nr. 12, 26-27. 

Geschiedenis van het bisdom Roermond XX, in: De Sleutel 37(2010), nr. 1, 26-27.

Geschiedenis van het bisdom Roermond XXI, in: De Sleutel 37(2010), nr. 2, 24-25.

Geschiedenis van het bisdom Roermond XXII, in: De Sleutel 37(2010), nr. 3, 24-25. 

Geschiedenis van het bisdom Roermond XXIII, in: De Sleutel 37(2010), nr. 4, 24-25.

Geschiedenis van het bisdom Roermond XXIV, in: De Sleutel 37(2010), nr. 5, 28-29. 

Geschiedenis van het bisdom Roermond XXV, in: De Sleutel 37(2010), nr. 6, 28-29. 

Geschiedenis van het bisdom Roermond XXVI, in: De Sleutel 37(2010), nr. 7/8, 26-27. 

Geschiedenis van het bisdom Roermond XXVII, in: De Sleutel 37(2010), nr. 9, 24-25. 

Geschiedenis van het bisdom Roermond XXVIII, in: De Sleutel 37(2010), nr. 10, 24-25.

Geschiedenis van het bisdom Roermond XXIX, in: De Sleutel 37(2010), nr. 11, 24-25.

Geschiedenis van het bisdom Roermond, in: De Sleutel 37(2010), nr. 12, 24-25. 

Geschiedenis van het bisdom Roermond XXXI, in: De Sleutel 38(2011), nr. 1, 22-23. 


Vijfhonderd jaar Calvijn in Rooms Rolduc, interview in: Terdege 26(2009) nr. 11, 84-86. 


Priesteropleiding in het bisdom Haarlem vanaf het Concilie van Trente (1559-2009). Geroepen, gevormd, gewijd en gezonden ten diensten van de kerk, Vogelenzang 20091, 20092. 


Bisdom langs de Maas. Geschiedenis van de kerk in Limburg, Haye, R. de la/Hamans, P. (red.), Maastricht 2009. 


Een klein arm bisdom werd een krachtige kerk, interview door Cees van Hasselt, in: Vrij en bevrijdend, Redemptoristen nu (2009) nr. 2, 11-18. 


Edith Stein and Companions on the Way to Auschwitz, San Francisco 2010 (vertaling zuster M. Regina van den Berg F.S.G.M.). 


Die heilige Edith Stein und ihre Leidensgenossen auf dem Weg nach Auschwitz, Aken 2021 (vertaling van dr. P. Nadzieja).


Het gezag van een concilie, in: KN 27(2010)28, vrijdag 16 juli, 15. 


Mgr. Petrus Moors en zijn tijd (1959-1972) I, in: De Sleutel 38(2011), nr. 2, 26-27. 

Mgr. Petrus Moors en zijn tijd (1959-1972) II, in: De Sleutel 38(2011), nr. 3, 22-23.

Mgr. Petrus Moors en zijn tijd (1959-1972) III, in: De Sleutel 38(2011), nr. 4, 26-27. 

Mgr. Petrus Moors en zijn tijd (1959-1972) IV, in: De Sleutel 38(2011), nr. 5, 24-25. 

Mgr. Petrus Moors en zijn tijd (1959-1972) V, in: De Sleutel 38(2011), nr. 6, 20-21.

Mgr. Petrus Moors en zijn tijd (1959-1972) VI, in: De Sleutel 38(2011), nr. 7/8, 24-25.

Mgr. Petrus Moors en zijn tijd (1959-1972) VII, in: De Sleutel 38(2011), nr. 9, 22-23.

Mgr. Petrus Moors en zijn tijd (1959-1972) VIII, in: De Sleutel 38(2011), nr. 10, 22-23.

Mgr. Petrus Moors en zijn tijd (1959-1972) IX, in: De Sleutel 3782011), nr. 11, 26-27.

Mgr. Petrus Moors en zijn tijd (1959-1972) X, in: De Sleutel 38(2011), nr. 12, 26-27.

Mgr. Petrus Moors en zijn tijd (1959-1972) XI, in: De Sleutel 39(2012), nr. 1, 26-27.

Mgr. Petrus Moors en zijn tijd (1959-1972) XII, in: De Sleutel 39(2012), nr. 2, 26-27. 

Mgr. Petrus Moors en zijn tijd (1959-1972) XIII, Moors stond als eerste op de terna, in: De Sleutel 39(2012), nr. 3, 26-27. 

Mgr. Petrus Moors en zijn tijd (1959-1972) XIV, Het Tweede Vaticaanse Concilie, in: De Sleutel 39(2012), nr. 4, 26-27. 

Mgr. Petrus Moors en zijn tijd (1959-1972) XV, in: De Sleutel 39(2012), nr. 5, 26-27.

Mgr. Petrus Moors en zijn tijd (1959-1972) XVI, in: De Sleutel 39(2012), nr. 6, 26-27.

Mgr. Petrus Moors en zijn tijd (1959-1972) XVII, in: De Sleutel 39(2012), nr. 7/8, 24-25.

Mgr. Petrus Moors en zijn tijd (1959-1972) XVIII, in: De Sleutel 39(2012), nr. 9, 24-25. 

Mgr. Petrus Moors en zijn tijd (1959-1972) XIX, in: De Sleutel 39(2012), nr. 10, 24-25. 

Mgr. Petrus Moors en zijn tijd (1959-1972) XX, in: De Sleutel 39(2012), nr.  11, 24-25. 

Mgr. Petrus Moors en zijn tijd (1959-1972) XXI, in: De Sleutel 39(2012), nr. 12, 24-25.

Mgr. Petrus Moors en zijn tijd (1959-1972) XXII, in: De Sleutel 40(2013), nr. 1, 24-25.  

Mgr. Petrus Moors en zijn tijd (1959-1972) XXIII, in: De Sleutel 40(2013), nr. 2, 24-25.

Mgr. Petrus Moors en zijn tijd (1959-1972) XXIII, in: De Sleutel 40(2013), nr.  3, 21-23. 


Begin van een toekomst. Oprichting en beginjaren van het grootseminarie Rolduc, in: Herders naar Zijn Hart. Bijdragen over de vorming en het leven van de priester, in: Studia Rodensia V, Hendriks, L./Hamans, P./Hegge, B. (red.), Bergambacht 2011, 389-454. 


Het bisdom Roermond op weg naar Vaticanum II, in: Communio Internationaal Katholiek Tijdschrift 38(2013)48-64. 


Paus Franciscus. De paus uit Argentinië, in: De Sleutel 40(2013), nr. 4, 8-11. 


Kerk en verzet in Katholiek Limburg, in: Represailles in Limburg (1940-1945), 12. Gewapend verzet en bloedige wraak, Kooistra, J. (red.), Grou 2013, 48-74, 83-85. 


Communicatie in het bisdom Roermond I, in: De Sleutel 40(2013), nr. 4, 22-23. 

Communicatie in het bisdom Roermond II, in: De Sleutel 40(2013), nr. 5, 24-25.

Communicatie in het bisdom Roermond III, in: De Sleutel 40(2013), nr. 6, 24-25.

Communicatie in het bisdom Roermond IV, in: De Sleutel 40(2013), nr. 10, 26-27. 

Communicatie in het bisdom Roermond V, in: De Sleutel 40(2013), nr. 11, 24-25.

Communicatie in het bisdom Roermond VI, in: De Sleutel 40(2013), nr. 12, 24-25. 

Communicatie in het bisdom Roermond VII, in: De Sleutel 41(2014), nr. 1, 26-27. 

Communicatie in het bisdom Roermond VIII, in: De Sleutel 41(2014), nr. 2, 22-23.

Communicatie in het bisdom Roermond IX, in: De Sleutel 41(2014), nr. 3, 26-27.

Communicatie in het bisdom Roermond X, in: De Sleutel 41(2014), nr. 4, 28-29.

Communicatie in het bisdom Roermond XI, in: De Sleutel 41(2014), nr. 5, 28-29. 

Communicatie in het bisdom Roermond XII, in: De Sleutel 41(2014), nr. 7/8, 28-29.

Communicatie in het bisdom Roermond XIII, in: De Sleutel 41(2014), nr. 9, 24-26. 

Communicatie in het bisdom Roermond XIV, in: De Sleutel 41(2014), nr. 10, 24-25.


Interview, met Teun Warnaar, in: De Tiltenberg. Magazine voor de gebedskring en vrienden van De Tiltenberg 17(2015) nr. 1, 9. 


Geschiedenis van de Katholieke Kerk, I-II, in: Studia Rodensia  VII, Hamans, P./Hegge, B./Hendriks, L. (red.), Almere 2014. 


Interview met Frans van Galen, in: De Sleutel 42(2015), nr.1, 11-12.


Sola scriptura in historisch perspectief, in: Communio Internationaal Katholiek Tijdschrift 40(2015)291-301. 


Mgr. Moors, het Bisdom Roermond en het Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie I, in: De Sleutel 42(2015), nr. 2, 26-27.

Mgr. Moors, het Bisdom Roermond en het Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie II, in: De Sleutel 42(2015), nr. 3, 26-27. 

Mgr. Moors, het Bisdom Roermond en het Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie, III, in: De Sleutel 42(2015), nr. 4 , 26-27.

Mgr. Moors, het Bisdom Roermond en het Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie, IV, in: De Sleutel 42(2015), nr. 5, 26-27.

Mgr. Moors, het Bisdom Roermond en het Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie, V, in: De Sleutel 42(2015), nr. 6, 26-27.

Mgr. Moors, het Bisdom Roermond en het Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie, VI, in: De Sleutel 42(2015), nr. 7/8, 26-27.

Mgr. Moors, het Bisdom Roermond en het Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie, VII, in: De Sleutel 42(2015), nr. 9, 26-27.

Mgr. Moors, het Bisdom Roermond en het Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie, VIII, in: De Sleutel 42(2015), nr. 10, 26-27. 

Mgr. Moors, het Bisdom Roermond en het Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie, IX, in: De Sleutel 42(2015), nr. 11, 26-27. 

Mgr. Moors, het Bisdom Roermond en het Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie, X, in: De Sleutel 42(2015), nr. 12, 24-25. 


Mgr. Moors, het Bisdom Roermond en het Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie, XI, in: De Sleutel 43(2016), nr. 1, 24-25. 

Mgr. Moors, het Bisdom Roermond en het Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie, XII, in: De Sleutel 43(2016), nr. 2, 24-25. 

Mgr. Moors, het Bisdom Roermond en het Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie, XIII, in: De Sleutel 43(2016), nr. 3, 24-25.  

Mgr. Moors, het Bisdom Roermond en het Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie, XIV, in: De Sleutel 43(2016), nr. 4, 24-25. 

Mgr. Moors, het Bisdom Roermond en het Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie, XV, in: De Sleutel 43(2016), nr. 5, 24-25. 

Mgr. Moors, het Bisdom Roermond en het Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie, XVI, in: De Sleutel 43(2016), nr. 6, 24-25. 

Mgr. Moors, het Bisdom Roermond en het Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie, XVII, in: De Sleutel 43(2016), nr. 7/8, 24-25. 

Mgr. Moors, het Bisdom Roermond en het Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie, XVIII, in: De Sleutel 43(2016), nr. 9, 24-25.  

Mgr. Moors, het Bisdom Roermond en het Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie, XIX, in: De Sleutel 43(2016), nr. 10, 24-25. 

Mgr. Moors, het Bisdom Roermond en het Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie, XX, in: De Sleutel 43(2016), nr. 11, 24-25.  

Mgr. Moors, het Bisdom Roermond en het Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie, XXI, in: De Sleutel 43(2016), nr.  12, 26-27. 

Mgr. Moors, het Bisdom Roermond en het Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie, XXII, in: De Sleutel 44(2017), nr. 1, 22-23. 

Mgr. Moors, het Bisdom Roermond en het Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie, XXIII, in: De Sleutel 44(2017), nr. 2, 24-25.  

Mgr. Moors, het Bisdom Roermond en het Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie, XXIV, in: De Sleutel 44(2017), nr.  3, 24-25.

Mgr. Moors, het Bisdom Roermond en het Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie, XXV, in: De Sleutel 44(2017), nr. 4, 22-23.  

Mgr. Moors, het Bisdom Roermond en het Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie, XXVI, in: De Sleutel 44(2017), nr. 6, 26-27. 

Mgr. Moors, het Bisdom Roermond en het Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie, XXVII, in: De Sleutel 44(2017), nr. 7/8, 26-27. 

Mgr. Moors, het Bisdom Roermond en het Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie, XXVIII, in: De Sleutel 44(2017), nr. 9, 24-25.  

Mgr. Moors, het Bisdom Roermond en het Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie, XXIX, in: De Sleutel 44(2017), nr. 10, 26-27.  

Mgr. Moors, het Bisdom Roermond en het Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie, XXX, in: De Sleutel 44(2017), nr. 11, 24-26.

Mgr. Moors, het Bisdom Roermond en het Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie, XXXI, in: De Sleutel 45(2018), nr. 1, 24-25.  

Mgr. Moors, het Bisdom Roermond en het Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie, XXXII, in: De Sleutel 45(2018), nr.  2, 24-25.

Mgr. Moors, het Bisdom Roermond en het Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie, XXXIII, in: De Sleutel 45(2018), nr. 5, 22-23.  

Mgr. Moors, het Bisdom Roermond en het Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie, XXXIV, in: De Sleutel 45(2018), nr.  7/8, 22-25.

Mgr. Moors, het Bisdom Roermond en het Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie, XXXVI, in: De Sleutel 45(2018), nr. 22-24.

Mgr. Moors, het Bisdom Roermond en het Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie, XXXVII, in: De Sleutel 45(2018), nr. 22-23. 

Mgr. Moors, het Bisdom Roermond en het Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie, XXXVII, in: De Sleutel 45(2018), nr. 11, 24-25. 

Mgr. Moors, het Bisdom Roermond en het Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie, XXXIX, in: De Sleutel 45(2018), nr. 12, 24-25.


Mgr. Moors, het Bisdom Roermond en het Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie XL, in: De Sleutel 46(2019), nr. 1, 24-25.   

Mgr. Moors, het Bisdom Roermond en het Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie XLI, in: De Sleutel 46(2019), nr. 2, 24-25. 

Mgr. Moors, het Bisdom Roermond en het Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie XLII, in: De Sleutel 46(2019), nr. 3, 24-25. 


Het Pastoraal Concilie van de Nederlandse kerkprovincie (1966-1970) en het bisdom Roermond in de jaren zestig, Utrecht/'s-Hertogenbosch 2018. 


Het celibaat en het voorbeeld van Nederland, in: Emmaüs 50(2019) nr. 2, 27-31. 


De permanente diaken, in: Gezonden 2019, 22-23. 


Uit de geschiedenis van het bisdom Roermond 1, in: De Sleutel 46(2019) nr. 4, 22-23.

Uit de geschiedenis van het bisdom Roermond 2, in: De Sleutel 46(2019) nr. 5, 22-23.

Uit de geschiedenis van het bisdom Roermond 3, in: De Sleutel 46(2019) nr. 6, 24-25.

Uit de geschiedenis van het bisdom Roermond 4, in: De Sleutel 46(2019) nr. 7/8, 24-26.

Uit de geschiedenis van het bisdom Roermond 5, in: De Sleutel 46(2019) nr. 9, 20-22. 

Uit de geschiedenis van het bisdom Roermond 6, in: De Sleutel 46(2019) nr. 10, 20-22.

Uit de geschiedenis van het bisdom Roermond 7, in: De Sleutel 46(2019) nr. 11, 20-21.

Uit de geschiedenis van het bisdom Roermond 8, in: De Sleutel 46(2019) nr. 12, 24-25. 


Uit de geschiedenis van het bisdom Roermond   9, in: De Sleutel 47(2020) nr. 3, 20-21.

Uit de geschiedenis van het bisdom Roermond 10, in: De Sleutel 47(2020) nr. 4, 24-25.

Uit de geschiedenis van het bisdom Roermond 11, in: De Sleutel 47(2020) nr. 5, 22-23.

Uit de geschiedenis van het bisdom Roermond 12, in: De Sleutel 47(2020) nr. 6, 18-19.

Uit de geschiedenis van het bisdom Roermond 13, in: De Sleutel 47(2020) nr. 7/8, 18-19. 


Vorläufer des Synodalen Weges. Abschaffung des Zölibats, Priestertum auf Zeit, Frauenweihe. Das Pastoralkonzil der niederländischen Kirchenprovinz bemühte sich von 1966 bis 1970 um eine liberalisierende Umgestaltung der Kirche, in: Die Tagespost 28-11-2019, 16.


De mislukte doorvoering van Vaticanum II in Nederland, I, in: Emmaüs 50(2019) nr. 5, 22-33.

De mislukte doorvoering van Vaticanum II in Nederland, II, in: Emmaüs 51(2020) nr. 1, 3-11.


Adrianus kardinaal Simonis. Zijn leven en zijn inbreng bij de vernieuwing van de priesteropleiding in Nederland, in: Willibrord Magazine 22(2020) nr. 4, 6-8. 


Recensie: Trouillez, P., De Franse Revolutie en het Christendom. De gewelddadige scheiding van kerk en staat, Utrecht 2020, in: Tijdschrift voor Geschiedenis 134(2021) nr. 1, p. 164 – 165. www.aup-online.com/content/journals/10.5117/TVG2021.1.022.HAMA (13-07-2021). 


Geestelijke kleding, theologie en spiritualiteit, in: Emmaüs 51(2020) nr. 4, 13-23. 


Gregorius de Grote in historisch perspectief, in: Gregorius de Grote, De pastorale regel, in: Studia Rodensia, Hamans, P./Hegge, B./Hendriks, L. (red.), XX, Kerkrade 2021, 19-37. 


Bisschoppelijke leiding in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog I, in: Emmaüs 52(2021) nr. 3, 21-29.   

Bisschoppelijke leiding in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog II, in: Emmaüs 52(2021) nr.  4, 9-22. 


De heilige Edith Stein en haar lotgenoten op weg naar Auschwitz, in: Willibrord Magazine 23(2021) nr. 4, 6-7; 24(2022) nr. 1, 6-7.