45e Dies Natalis

Op maandag 9 december jl. vierde de seminariegemeenschap niet alleen het hoogfeest Maria Onbevlekte Ontvangenis, maar ook de 45ste Dies Natalis van het Grootseminarie Rolduc. Priesters, diakens, seminaristen en medewerkers verzamelden zich ‘s ochtends in de Abdijkerk voor een pontificale hoogmis met bisschop Smeets als hoofdcelebrant.

Na de plechtige gregoriaanse hoogmis was er gelegenheid tot ontmoeting in de recreatiezaal van het seminarie. Voor velen was het fijn om elkaar, soms na een lange tijd, weer eens te zien. Aansluitend vond de sessio sollemnis plaats, in een uitpuilend Megaron. Er waren bijzonder veel gasten naar deze Dies gekomen. Na een inleidend woord door de rector, gaf mgr. Smeets een hoopvolle uiteenzetting over de huidige stand van zake in het bisdom. Uit zijn voordracht over zijn bezoeken aan alle dekenaten bleek dat de Kerk in Limburg bruisend, sociaal geëngageerd en vol leven is, ook al zou men op het eerste gezicht wat anders vermoeden. Onder de toehoorders mochten we vandaag overigens ook de burgemeester van Kerkrade, mevrouw P. Dassen-Houssen, begroeten.

‘s Middags werd de aanwezigen een feestelijk dinner-buffet aangeboden. De maaltijd werd door velen geroemd, maar natuurlijk was vooral ook het samenzijn heel plezierig. De seminaristen van zowel het seminarie Redemptoris Mater alsmede het Grootseminarie Rolduc gaven een muzikale opluistering. Dit keer hoorde "Waar in 't bronsgroen eikenhout" bij het repertoire. Een keuze die nog wel eens een traditie zou kunnen worden.

Feestelijk gezongen vespers in de Abdijkerk sloten de reünie passend af, waarbij een mooie dag van ontmoeting, recreatie en gebed tot een einde kwam. Moge deze dag de verbondenheid tussen het seminarie en de clerus, alsook tussen de clerus onderling blijven bevorderen.