Onderscheiding der geesten

In een tijd van angst en onzekerheid is het begrijpelijk dat veel mensen een houvast zoeken waaraan ze zich kunnen vastklampen. Buitengewone verschijnselen, of dit nu occulte, paranormale of bovennatuurlijke fenomenen zijn, lijken zekerheid te geven omdat ze ons als onbegrijpelijk, bovenmenselijke en mysterieus voorkomen. Ze komen in alle maten en soorten voor, binnen en buiten de Kerk. Maar zijn er criteria om deze verschijnselen vanuit de wetenschap en het geloof te beoordelen? Wat is de achterliggende mentaliteit of geloofshouding waardoor mensen zich er door aangetrokken voelen? En kan dit ons helpen ons eigen geloof te verdiepen? Tenslotte: hoe kunnen we in contact komen met mensen die zich hebben laten beïnvloeden door bijgeloof, occultisme en spiritisme. Hoe bereiken we de grote groep mensen die uitgekeken zijn op het Nieuwe-Tijd-denken (New Age) en zich aan de rand van de Kerk bevinden. Bij hen was een halve waarheid tot een hele leugen geworden. In de afgelopen decennia zijn zij vanuit de Kerk vooral in die hele leugen  bestreden. Maar kan hun halve waarheid niet een brug vormen zodat ze tot de volle waarheid kunnen geraken?

Vrijdag 19 oktober 2018, 19:00 uur

Inleider: Pater Touw, econoom en prior van de abdij Benedictusberg te Mamelis, Vaals.

Monnik en priester. Studeerde natuurwetenschappen en parapsychologie. Hij heeft in de pastoraal gewerkt met de specialisatie occultisme.


Gelovige zorg

RK Zorgcentrum Roomburgh te Leiden is een zelfstandige organisatie, die tegen de fusiegolf in overeind is gebleven en trots is op haar Rooms Katholieke identiteit. Zorgcentrum Roomburgh kiest er bewust voor om deze ook in de toekomst te behouden. Mensen van wie het leven kwalitatief is verminderd of verzwakt, verdienen een bijzondere eerbied. Zorgcentrum Roomburgh wil deze mensen helpen om een leven te leiden dat zoveel mogelijk aansluit bij het leven dat zijn gewend waren.

De levensbeschouwelijke signatuur is een geïntegreerd onderdeel van de algehele identiteit. Zorgcentrum Roomburgh ziet een meerwaarde in het R.K. geloof als uitgangspunt voor het verlenen van zorg aan iedereen, dus ook aan bewoners/cliënten met een andere levensbeschouwing.

Er is een kapel in huis die alleen voor het gebed en liturgie bestemd is. Er is dagelijks een Eucharistieviering. En er is een inwonende rector die ook beschikbaar is voor pastorale gesprekken en het toedienen van de Sacramenten. Tijdens de lezing zal de heer Buirma ingaan op hoe Zorgcentrum Roomburgh de katholieke identiteit gestalte geeft. Wat betekent dit ten aanzien van regelgeving, personeel dat al dan niet Katholiek is, bewoners die al dan niet Katholiek zijn?

Ook zal hij stil staan bij de katholieke visie op het leven, waarbij het uitgangspunt is dat het leven een geschenk is van de Schepper en er dus eerbied moet zijn voor alle fasen van het menselijk leven. Hoe vertaalt zich dit onder meer in het niet meewerken aan actieve levensbeëindiging (euthanasie) en hoe is er aandacht voor een menswaardig sterven (palliatief).

Vrijdag 16 november 2018, 19:00 uur

Inleider: Drs. Bert Buirma studeerde economie en accountancy aan de Erasmus Universiteit. Na zo’n 30 jaar in de commerciële sector te hebben gewerkt in diverse management functies is hij in juli 2017 algemeen directeur/bestuurder geworden van RK Zorgcentrum Roomburgh. Dhr. Buirma was in zijn vrije tijd als vrijwilliger/bestuurder zeer actief bij de Ark Gemeenschap en de laatste 8 jaar bij de ontwikkeling van een woongemeenschap voor ouderen.


Onbaatzuchtigheid in de gedragseconomie

In de klassiek-economische wetenschap staat het begrip eigenbelang centraal. Hierdoor wordt ze vaak als in tegenspraak beschouwd met het christendom, dat de waarde onbaatzuchtigheid centraal stelt. De nieuwere discipline van de gedragseconomie stelt zich ten doel om aan de hand van onder andere psychologische inzichten economische theorieën te ontwikkelen die beter dan de klassiek- economische in staat zijn alledaags gedrag van mensen te voorspellen. Dergelijke theorieën worden vaak getoetst door middel van experimenten waarbij proefpersonen onder gecontroleerde omstandigheden beslissingen nemen. Eén van de vele vlakken waarop gedragseconomen actief zijn is het vlak van de onbaatzuchtigheid (altruïsme). In de eerste helft van deze lezing zullen deze ontwikkelingen worden voorgesteld en uitgediept. In de tweede helft van de lezing zal de inleider ingaan op eigen lopend experimenteel onderzoek op het gebied van onbaatzuchtigheid. Hierin wordt een factor onthuld die mensen systematisch minder onbaatzuchtig maakt en tevens een factor die dit effect kan opheffen.

Vrijdag 11 januari 2019, 19:00 uur

Inleider: Dr. drs. Marjolein J.W. Harmsen – van Hout

Is gepromoveerd aan de Universiteit Maastricht en post-doctoraal onderzoeker aan de economische faculteit van de RWTH Aachen University


De jeugd, het geloof en de roeping

In oktober 2018 vindt in Rome een bisschoppensynode plaats met het thema ‘De jeugd, het geloof en de roeping’. Bisschoppen, wetenschappers en de jongeren zelf gaan met Paus Franciscus de belangrijke thema’s voor de toekomst van Kerk en wereld bespreken. De jongeren van vandaag zijn immers de dragers van de geschiedenis van de Kerk van morgen. Hoe zullen en kunnen zij in een snel veranderende en geglobaliseerde samenleving het geloof in Jezus Christus en zijn Kerk verder dragen, en daarbij de eigen roeping van de kant van God (er)kennen en vorm geven? Welke uitdagingen staan hun te wachten?

Namens de Nederlandse bisschoppenconferentie zal Mgr. R. Mutsaerts, hulpbisschop van Den Bosch, op die synode aanwezig zijn. Hij zal op deze avond de bevindingen, uitwisselingen en resultaten presenteren en met de deelnemers in gesprek gaan.

Vrijdag 22 februari 2019, 19:00 uur

Inleider: Mgr. E. de Jong is hulpbisschop van Roermond.


Wie is/was Jezus eigenlijk?

In het evangelie vraagt Jezus aan zijn leerlingen wie Hij volgens hen is? De confronterende vraag is er een van alle tijden! Elke generatie, iedere gelovige, elke mens ziet zich gesteld voor deze vraag: ‘Wie is Jezus voor mij?’ Maar in onze moderne tijden lijkt de vraag toch te veranderen... Met de opkomst van een wetenschappelijk en een historisch denken, vraagt de moderne mens zich nog veelmeer af: ‘Wie was Jezus eigenlijk? Wat kunnen we van Hem weten, historisch gezien? Wie was Hij werkelijk?’ Maar mogen wij gelovigen deze vraag wel toelaten in

ons? Is deze vraag niet bijna een vraag van ongeloof? Met deze spanning en deze dilemma’s worstelen christenen nu al een paar eeuwen. De vraag lijkt nog steeds niet opgelost, en anderzijds kunnen we de vraag ook niet loslaten. Jezus Christus is een vraag voor zowel gelovigen als wetenschappers en voer ter discussie tussen deze groepen. Wat is de stand van zaken momenteel? Boeken we vooruitgang in deze kwestie en levert het wat op?

De spreker over dit onderwerp, Harry Quaedvlieg,

is de vakdocent christologie/dogmatiek op het grootseminarie Rolduc en pastoor van Geleen. Zowel in de wetenschappelijke benadering voor theologiestudenten

als voor de zoektocht van parochianen, kun je deze vraag niet uit de weg gaan. En zo mag blijken: we hoeven ook niet bang te zijn deze vraag uit de weg te gaan.

Vrijdag 12 april 2019, 19:00 uur

Inleider: Lic. Harrie Quaedvlieg

Priester van het bisdom Roermond, docent Christologie aan het Grootseminarie Rolduc en pastoor van de RK parochies van Geleen.


Visie ...

Sinds 2 december 2017 is de bisschoppelijke zetel van Roermond vacant. Het bisdom wacht op een nieuwe herder. Met dit wachten gaat ook een zekere spanning en hoop gepaard. Wie is de nieuwe man? Welke visies heeft hij voor de toekomst van geloof en Kerk in Limburg? Welke wegen wil hij met de mensen in zijn bisdom gaan?

In de veronderstelling dat er op 22 februari 2019 een nieuwe bisschop voor het bisdom Roermond zal zijn, is deze avond – het feest van Petrus’ stoel – in zijn agenda reeds gereserveerd. Aan hem het woord... 

Vrijdag 10 mei 2019, 19:00 uur

Inleider: Mgr. H. Smeets, Bisschop van Roermond.


Creatio ex nihilo

In de Academie-lezing van 2018 werd er aandacht besteed aan de filosofische, theologische en natuurwetenschappelijke geschiedenis van het begrip ‘niets’. Dit gebeurde in het kader van een bestudering van het bij het jodendom, christendom en islam zo belangrijke gegeven van de creatio ex nihilo: de binnen deze godsdiensten optredende geloofsovertuiging dat God de wereld uit ‘het niets’ heeft geschapen. De nadruk welke er tijdens de voordracht werd gelegd op het ‘niets’-idee, ging ten koste van een bespreking van het ‘creatio’-element. Daarom wordt dit laatste nu, in de voordracht van 2019, wat uitgebreider aan de orde gesteld.

Het geloof in een ‘schepping uit het niets’ vertegenwoordigt geen vanzelfsprekendheid. In 1215 (tijdens het vierde Concilie van Lateranen) werd de ‘creatio ex nihilo’-bewering als een dogma binnen de leer van de katholieke kerk opgenomen. De oude Grieken beschouwden een dergelijk gebeuren echter als een volstrekte onmogelijkheid en ook binnen latere generaties van denkers waren velen een dergelijke mening toegedaan. Ook in de huidige tijd kan de theologische ‘schepping uit het niets’-gedachte, beschouwd vanuit een filosofische hoek, veelal rekenen op ernstige vormen van kritiek.

In en vanaf het laatste kwart van de 20e eeuw is er ten aanzien van het laatste evenwel een opmerkelijke verandering opgetreden : onder invloed van een natuurwetenschap die openlijk spreekt over een ‘universe from nothing’, ook als wordt deze constatering hier bij uitsluiting op een strikt niet-godsdienstige wijze opgevat, speelt de ‘creatio ex nihilo’-opvatting steeds vaker weer een rol van betekenis binnen een filosofisch overwegen dat zich bezighoudt met de beroemde vraag waarom er ‘iets’

is in plaats van ‘niets’. Het wijsgerig kosmologisch denken laat zich wat dat betreft inspireren door inzichten zoals deze voortkomen uit onder meer de kwantumfysica, het complexiteitsdenken en de informatietheorie en door het feit dat diezelfde kennisvelden, maar niet de theologie, het antwoord op de genoemde vraag nog steeds (en misschien wel voor altijd) schuldig blijven.

De lezing van dit jaar probeert dan ook nader in te gaan op deze ontwikkeling en op een geschiedenis van de ‘schepping uit het niets’-gedachte, waarbij er aandacht wordt besteed aan de belangrijkste wijsgerige argumenten welke er zowel voor als tegen die opvatting werden en worden gegeven.

Zij wil wat dat betreft enige helderheid verschaffen met betrekking tot een onderwerp dat binnen het hedendaagse filosofische en natuurkundige debat gezien wordt als een van de belangwekkende knelpunten waarop wetenschap

en religie elkaar (al of niet conflicterend) raken en dat

als zodanig beschouwd mag worden als een van de interessantste raadsels, wellicht zelfs het grootste mysterie, waarvoor de mensheid zich geplaatst weet.

Vrijdag 28 juni 2019, 19:00 uur

Inleider: Drs. Hubert Timmermans, FRAS: filosoof en taalkundige.

Docent Kosmologie aan het Grootseminarie Rolduc, docent filosofie aan het Center for European Studies, Maastricht University. Fellow van de Royal Astronomical Society (Londen).