Roepingenzondag

Op zondag 7 mei, Roepingenzondag, werden in de kathedraal van Roermond de jaarlijkse Roepingenvespers gehouden. Tijdens deze viering, die voorafgegaan werd door aanbidding van het allerheiligste sacrament met gebed en zang, vond ook de officiële opname plaats van drie seminaristen als priesterkandidaten.

De priesterstudenten waren voorafgaand aan de viering in de kathedraal zoals gewoonlijk twee aan twee in de parochies geweest, om getuigenis te geven van hun roeping. Verspreid over heel het bisdom werden ze gastvrij ontvangen door priesters in het bisdom, die hun vertelden over de parochies en mensen de gelegenheid gaven om de seminaristen te ontmoeten. Vervolgens verzamelden allen zich op zondagmiddag in de kathedraal.

De Vespers werden voorgezeten door de hulpbisschop, mgr. De Jong. In de preek stond hij stil bij de betekenis van “de goede strijd voor het geloof” voor hen die priester worden. Daarna werden Miguel Alberto Estrada, Andy Garcia en Rajan Nesaiyan door de Kerk aanvaard als kandidaten voor het priesterschap.

Aan het einde van de plechtigheid presenteerde rector Hendriks de nieuwe glossy die werd uitgegeven door het Grootseminarie Rolduc bij gelegenheid van Roepingenzondag. Hij overhandigde het eerste exemplaar aan bisschop Wiertz en het werd uitgedeeld aan de aanwezigen.