Locatie

Het Theologisch Instituut Rolduc is gevestigd in de gebouwen van het Grootseminarie Rolduc; hier worden de studieweekenden gehouden:

Grootseminarie Rolduc

Heyendallaan 82

6464 EP Kerkrade

T. 045-2117000

De bezinningsdagen worden in Thorn gehouden:

Foyer de Charité Marthe Robin

Onder de Bomen 2

6017 AL Thorn

T. 0475-562770


Verhindering en afmelding

Er is college- en aanwezigheidsplicht. Indien een student verhinderd is een weekend of ge­deelte daarvan mee te maken dient hij/zij tijdig de gedelegeerde hiervan op de hoogte te stel­len. In het algemeen kan slechts om bijzondere redenen in de aanwezigheid worden gedispenseerd.


Examenregeling

De cursussen worden getoetst in een schrif­telijk of mondeling examen, naar gelang de afspraken die de docent met de student maakt. Een mondeling examen dient te worden afgelegd binnen één maand na het afslui­ten van een bepaalde cursus. Een schriftelijk examen, opdracht of werkstuk dient bij de betreffende docent te worden ingeleverd binnen één maand na het ontvangen van de opgaven. Uitzonderingen worden met de stu­dieprefect bespro­ken.

De student ontvangt voor elk examen dat in een studiejaar moet worden afgelegd een examen­briefje. Dit is door hem/haar in triplo in te vullen en bij het examen aan de docent af te geven. Indien het examen met goed ge­volg is afgelegd, ontvangt de student één van de formulie­ren terug. Een tweede blijft in het bezit van de do­cent. Het derde wordt door de docent aan het studiesecre­tariaat doorgege­ven en in het archief be­waard.


Onkostenvergoeding

De eigen financiële bijdrage per studiejaar aan de opleiding omvat het colle­ge­geld en de kosten voor de maaltijden en de overnachting tijdens de weekenden en de retraite. De student die beoogt later gesalarieerd in de Kerk te gaan werken (en dus de ‘major’-opleiding volgt), levert een eigen bijdrage in de opleidingskosten van € 1000, - per studiejaar. Voor de priesterstudent geldt eveneens deze bijdrage (zolang hij de weekendopleiding volgt). Datzelfde geldt ook voor degene die docent godsdienst/levensbeschouwing wil worden. De student die beoogt als vrijwilliger in de Kerk te gaan werken (en dus de ‘minor’-opleiding volgt), betaalt een eigen bijdrage € 500, - per studiejaar. Voor de student die nog niet besloten heeft welke afstudeerrichting hij/zij kiest, bedraagt de eigen bijdrage vooralsnog € 500,- (met regeling achteraf). De student die slechts bepaalde cursussen volgt, betaalt een eigen bijdrage naargelang het aantal gevolgde cursussen en de eventuele maaltijden en overnachtingen. Indien hiertoe aanleiding bestaat, kan de student met de rector spreken over een andere financiële regeling dan de bovenstaande.  

Het bedrag kan worden overgemaakt op de reke­ningen van het Grootseminarie Rolduc: NL81 INGB 0673 0093 94 ten name van Econoom Grootsemina­rie Rolduc, Heyendallaan 82, Kerkra­de.